Kaoru Kuribayashi

I.V.O. Japan
Nihon Seikeikutsugijutsu Kyokai 

460-0013 Okihuku build.1F 2-14-15 Kamimaezu naka-ku Nagoya,
Aichi Japan
Tel.: 0081 – 052-332-3644
Fax: 0081 – 052-332-3644
Mail: kurikuribouzu@ae.auone-net.jp